UPP BKKIMM 2017. Powered by Blogger.

Monday, 3 January 2011

Bersatu Di Jalan Dakwah


Bersatu Di Jalan Dakwah

Selaut kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah swt., selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah saw. dan kaum kerabatnya serta para sahabat yang diredhai sekalian.

Firman Allah swt dalam surah Ali ‘Imran ayat 103 :

(#qßJÅÁtGôã$#ur È@ö7pt¿2 «!$# $YèÏJy_ Ÿwur (#qè%§xÿs? 4 (#rãä.øŒ$#ur |MyJ÷èÏR «!$# öNä3øn=tæ øŒÎ) ÷LäêZä. [ä!#yôãr& y#©9r'sù tû÷üt/ öNä3Î/qè=è% Läêóst7ô¹r'sù ÿ¾ÏmÏFuK÷èÏZÎ/ $ZRºuq÷zÎ) ÷LäêZä.ur 4n?tã $xÿx© ;otøÿãm z`ÏiB Í$¨Z9$# Nä.xs)Rr'sù $pk÷]ÏiB 3 y7Ï9ºxx. ßûÎiüt6ムª!$# öNä3s9 ¾ÏmÏG»tƒ#uä ÷/ä3ª=yès9 tbrßtGöksE ÇÊÉÌÈ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Kerana nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Ayat ini jelas menerangkan kepada kita akan kesatuan yang mesti dibina di atas tali (agama) Allah swt. dan jangan sesekali kita berpecah belah. Selain itu Allah swt. telah mengeluarkan manusia daripada kejahilan bermusuhan sesama sendiri dengan mengikat hati-hati mereka serta menjadikan manusia itu bersaudara, juga Allah swt telah menyelamatkan manusia daripada kejahilan yang berada di tebing neraka. Jika difahami sebaik mungkin akan ayat ini, Allah swt. menuntut kepada orang-orang Islam agar bersatu-padu dan jangan sesekali berpecah belah bagi merealisasikan ayat selepasnya iaitu;

`ä3tFø9ur öNä3YÏiB ×p¨Bé& tbqããôtƒ n<Î) ÎŽtƒösƒø:$# tbrããBù'tƒur Å$rã÷èpRùQ$$Î/ tböqyg÷Ztƒur Ç`tã ̍s3YßJø9$# 4 y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd šcqßsÎ=øÿßJø9$# ÇÊÉÍÈ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan.

Dapat kita simpulkan daripada kedua-dua ayat ini akan pentingnya kesatuan sebelum membina kekuatan ummah dalam berdakwah. Semestinya kita yakin dan percaya akan ayat ini dengan penyerahan sepenuhnya segala bentuk tawakkal kepada Yang Maha Agung. Allah swt. telah menjanjikan kejayaan bagi mereka yang berusaha menjalankan kerja-kerja dakwah. Semestinya kita yakin dengan ayat ke 31 daripada surah Al-Ra’d yang bermaksud : “sesungguhnya Allah swt sesekali tidak memungkiri janjinya”.

Justeru semestinya kita menolak sebarang bentuk perpecahan yang cuba disusup masuk ke jiwa anak-anak Melaka agar kesatuan dakwah ini akan terus dinobatkan sebagai satu wadah dan wasilah bagi memastikan proses dakwah di Wisma Seri Melaka terus berjalan sebaiknya. Jangan sesekali kita benarkan usaha memecahbelahkan kesatuan yang telah berjaya dibina sejak 34 tahun ini dengan mengenepikan keyakinan kita terhadap Allah swt. akan kesatuan ini. Jangan sesekali kita meletakkan tanggungjawab ini hanya dipikul oleh beberapa orang sahabat-sahabat kita sahaja, akan tetapi bersama kita mengambil tanggungjawab bagi memastikan survival Islam yang telah kita dukungi melalui BKKIMM terus terlaksana dengan kesinambungan yang gemilang. Jangan kita biarkan musuh dalam selimut terus melenyapkan kesatuan ini di dalam selimut keselesaan kita. Jangan kita biarkan gunting dalam lipatan terus merobek kesatuan ini. Jangan kita biarkan api dalam serkam terus membakar dalam diam. Jangan kita biarkan duri dalam daging terus menusuk sehingga meracuni naluri terhadap persatuan berjaya mereka laksanakan.

Wa Allahu Ta’ala A’lam…

“BERILMU DAN BERAMAL”

Harman Bin Hassan

Yang Dipertua

Badan Kebajikan Keluarga Islam Melaka Mesir

Sesi 2010/2011


No comments:

author
BKKIMM
Badan Kebajikan Keluarga Islam Melaka Mesir kini menjangkau usia 40 Tahun dalam memimpin wadah kesatuan anak Melaka sejak 1976. Tahun demi tahun, badai dan ujian yang datang mematangkan dan menguatkan Badan Kebajikan Anak Negeri (BKAN) ini agar terus kukuh dan utuh dalam memimpin wadah ini.